Semalt: Hemme gyryjy we beýleki maglumatlary çykarýanlar - Kodlaşdyrmazdan zerur maglumatlary alyň

Web gyryş gurallary ýönekeýden orta maglumatlary çykarmak talaplaryndan başlap biler. Bütindünýä Kerebi hil we maglumatlaryň ululygy taýdan ösüp başlaly bäri, telekeçiler we maglumat höwesjeňleri tordan maglumatlary çykarmak üçin iň oňat gurallary gözleýärler. Häzirki wagtda kärhanalar üçin dürli DIY web döwmek programma üpjünçiligi teklip edilýär, käbirleri programmistler we işläp düzüjiler üçin amatly. Programmirleme endikleriňiz ýa-da tehniki bilimleriňiz ýok bolsa we kodlaşdyrman maglumat almak isleseňiz, “All-In Scraper” -i saýlamaly.

“All-In Scraper” -e syn:

“Octoparse”, “Spinn3r”, “ParseHub”, “Dexi.io” we “Import.io” -dan tapawutlylykda, “All-In Scraper” has täze web ýa-da maglumatlary döwmek guralydyr. Çalt gözleg taslamasy üçin ýönekeý we dinamiki web sahypalaryndan maglumat isleseňiz, “All-In Scraper” siziň üçin dogry wariantdyr.

Oýlanmagy bes edip bilmeýän WSO ýa-da SEO programma üpjünçiligini satyn aldyňyzmy? “All-In Scraper” köp sanly aýratynlyk we opsiýa bilen üpjün edilýän programma üpjünçiligi. Iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, bahasyna laýyk gelýän “Proxy Handling” aýratynlygydyr. Bu aýratynlygy işjeňleşdirip, gözleg talaplaryňyz üçin näçe gezek proksi ulanyp boljakdygyny saýlap bilersiňiz. All-In Scraper proksi barlaýjy kemsiz işleýär we kapça bilen işleýän proksi hyzmatlaryny ulanyp biler. Bu guralyň başga bir aýratynlygy, islendik zady kodlamagyňyza päsgel berýän 'Hakyky bäsdeşlik' ölçegidir. Bu opsiýany işjeňleşdireniňizden soň, çylşyrymly kodlary girizmegiň zerurlygy ýok we maglumatlaryňyz awtomatiki usulda ýok ediler.

Başga gurallary hem synap görüň:

“All-In Scraper” -i saýlamazdan ozal, “Spinn3r”, “Octoparse” we “Dexi.io” ýaly meşhur gurallary synap görmegiňizi maslahat berýäris.

Spinn3r vs. All-In Scraper:

“Spinn3r” tutuş bir ýa-da bölekleýin web sahypasyny, habar beriş serişdelerini, sosial media saýtlaryny we RSS ýazgylaryny ýok etmek üçin ajaýyp saýlawdyr. Indeksirleme we web gözleg işleriniň 85% -den gowragyny dolandyrýan giňişleýin firehose API ulanýar. Şübhesiz, bu gural size köp sanly mümkinçilik berýär we çykarylan maglumatlary okalýan we ulaldylan görnüşde tygşytlaýar. Şeýle-de bolsa, “All-In Scraper” “Spinn3r” -den has gowudyr, sebäbi internedi yzygiderli gözden geçirýär we siziň üçin peýdaly maglumatlary alýar. Bu gurallaryň ikisinde-de çig mal boýunça gözleg geçirmäge mümkinçilik berýän aýratynlyklar bilen doldurylan administrator konsoly bar.

Octoparse vs. All-In Scraper:

Beýleki bir tarapdan, “Octoparse” ulanyjynyň interfeýsi bilen basmak we basmak bilen iň meşhur wizual web gyrmak hyzmatydyr. Tablisalary, diagrammalary we sanawlary gezmäge we çykarmaga mümkinçilik berýär. All-In Scraper, maksatly saýtlardan girip we maglumatlary alanda adam ulanyjysyna meňzeýär. Bu gurallaryň ikisi-de bulutda we öz ýerli enjamyňyzda gazyp çykarmaga ukyply. Gyrylan mazmuny CSV, Excel, HTML we TXT formatlaryna eksport etmek üçin aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz.

Dexi.io vs. All-In Scraper:

“Dexi.io” internetdäki iň meşhur web gyryş programmalarynyň biridir. “All-In Scraper” -den tapawutlylykda, göçürip almagy talap etmeýän brauzer esasly gural. Web gözlegçilerini gurmaga we real wagtda maglumatlary almaga kömek edip biler. Şeýle-de bolsa, All-In Scraper, Google Drive we Box.net-de galan mazmuny ýatda saklamaga ýa-da CSV ýa-da JSON faýllaryny eksport etmäge mümkinçilik berýär. Bu gurallaryň ikisi-de özboluşly proksi serwerlerini ulanyp, web gözlemek meselelerini goldaýar.