Semalt hünärmeni web sahypasyndan maglumatlary nädip çykarmalydygyny düşündirýär

Web maglumatlary çykarmak, web maglumatlary çykarmak diýlip hem atlandyrylýar, internetden maglumat çykarmak üçin ulanylýan usul. Web gyryş gurallary, giperteksti geçirmek protokolyny ulanyp, web sahypalaryna girýär we birnäçe web sahypalaryndan maglumatlary çykarmagy aňsatlaşdyrýar. Belli bir web sahypalaryndan maglumat ýygnamak we döwmek isleseňiz, aşakdaky web döwmek programma üpjünçiligini synap bilersiňiz.

1. 80 aýak

Maglumatlary çykarmagyň iň oňat gurallaryndan biridir. 80 aýak ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen meşhurdyr. Talaplaryňyza görä maglumatlary kesgitleýär we düzýär. Gerekli maglumatlary sekuntda alýar we şol bir wagtyň özünde dürli meseleleri ýerine ýetirip biler. “PayPal”, “MailChimp” we “Facebook” -yň 80 aýagy.

2. Spinn3r

“Spinn3r” -iň kömegi bilen maglumatlary alyp bileris we ähli web sahypasyny amatly gyryp bileris. Bu gural sosial media web sahypalaryndan, habar beriş serişdelerinden, RSS we ATOM ýazgylaryndan we hususy bloglardan maglumatlary alýar. Maglumatlary JSON ýa-da CSV formatlarynda saklap bilersiňiz. Spinn3r 110-dan gowrak dilde maglumatlary gyrýar we faýllaryňyzdan spamy aýyrýar. Onuň administrator konsoly, tutuş sahypa gyrylýarka botlary dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

3. ParseHub

ParseHub gutapjyklary, gönükdirmeleri, JavaScript we AJAX ulanýan web sahypalaryndan maglumatlary gyryp biler. Onda maşyn öwrenmek üçin giňişleýin tehnologiýa we ulanyjy üçin amatly interfeýs bar. ParseHub web resminamalaryňyzy kesgitleýär, olary döwýär we çykyşy islenýän formatlarda üpjün edýär. Bu gural Mac, Windows we Linux ulanyjylary üçin elýeterlidir we bir gezekde dört sany gezelenç taslamasyny dolandyryp biler.

4. Import.io

Maglumatlary döwmek üçin iň oňat we iň peýdaly programma üpjünçiligidir. Import.io iň täze tehnologiýasy bilen meşhurdyr we programmistler we programmist däller üçin amatly. Birnäçe web sahypasyndaky maglumatlary gyrýar we CSV we JSON formatlaryna eksport edýär. Bir sagatda 20,000-den gowrak web sahypasyny gyryp bilersiňiz we import.io Windows, Linux we Mac ulanyjylary üçin mugt programma hödürleýär.

5. Dexi.io

Tutuş web sahypasyny çykarmak isleýän bolsaňyz, Dexi.io-ny synap görüň. Iň oňat we iň peýdaly maglumatlary gyryjylardan we gözlegçilerden biridir. “Dexi.io” “Cloud Scrape” diýlip hem atlandyrylýar we minutda ýüzlerçe web sahypasyny dolandyryp bilýär. Brauzer esasly neşir gözlegçiler gurýar we real wagtda maglumatlary çykarýar. Maglumatlar çykarylandan soň ony Box.net ýa-da Google Drive-da ýatda saklap ýa-da göni gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz.

6. Webhouse.io

Bu brauzer esasly programma gurluşlary we maglumatlaryňyzy amatly tertipleşdirýär. Webhouse.io maglumatlary gözlemek häsiýetleri we maşyn öwrenmek tehnologiýasy bilen iň meşhurdyr. Bu hyzmat bilen, bir API-de dürli çeşmelerden köp mukdarda maglumatlary gözläp bilersiňiz. Bir sagadyň dowamynda müňlerçe web sahypasyny döwmäge ukyply we hiline zyýan bermeýär. Maglumatlar XML, JSON we RSS formatlaryna eksport edilip bilner.

7. Visual Scraper

Bu peýdaly we ulanyjy üçin amatly maglumatlary çykarmak programma üpjünçiligi. Visual Scraper arkaly maglumatlary hakyky wagtda alyp bilersiňiz we JSON, SQL, CSV we XML ýaly formatlara eksport edip bilersiňiz. Nokat we basmak interfeýsi bilen iň meşhurdyr we PDF we JPG faýllarynyň hemmesini gyryp biler.